Monday, December 31, 2012

L'amour des victimes


L'amour des victimes
N. Lygeros

L'amour des victimes
te semble un peu abstrait
mais maintenant
que nous avons une date
n'oublie pas de le mentionner
au moment où les bourreaux
tenteront d'amadouer
les indifférents à leur sort
car ils n'ont pas senti
sur leurs joues les larmes
de ceux qui n'ont pu pleurer
car ils ne sont pas nés.
Η αγάπη των θυμάτων
Ν. Λυγερός
Μετάφραση από τα γαλλικά Βίκυ Τσατσαμπά

Η αγάπη των θυμάτων
σου φαίνεται λίγο αφαιρετική
αλλά τώρα
που έχουμε μια ημερομηνία
μην λησμονείς να την αναφέρεις
στη στιγμή που οι δήμιοι
θα προσπαθήσουν να πείσουν
τους αδιάφορους στη μοίρα τους
επειδή δεν έχουν αισθανθεί στα μάγουλά τους
τα δάκρυα εκείνων που δεν μπόρεσαν να κλάψουν
επειδή δεν είχαν γεννηθεί.El amor de las victimas
N. Lygeros
Traducción al español de Olga Raptopoulou

El amor de las victimas
te parece un poco abstracto
pero ahora
que tenemos una fecha
no te olvidas mencionarla
en el momento que los verdugos
tratarán de convencer
los indiferentes por su destino
porque no se han sentido
las lágrimas en sus mejillas
de los que no podían llorar
porque no habían nacido.

read more "L'amour des victimes "

Les larmes des victimes


Les larmes des victimes
N. Lygeros

La prochaine fois
que tu marcheras sous la pluie
pense que ses gouttes
sont les larmes des victimes
du crime contre l'Humanité
que nous nommons génocide
alors tu comprendras
que nier leur existence
à travers la négation
revient a dire qu'il ne pleut pas
si tu ne penses pas à cela
c'est inutile de pleurer
sur ton sort en tant que juste.Τα δάκρυα των θυμάτων
Ν. Λυγερός
Μετάφραση από τα γαλλικά Σάνη Καπράγκου

Την επόμενη φορά
που θα περπατάς στη βροχή
σκέψου πως τούτες οι σταγόνες
είναι τα δάκρυα των θυμάτων
του εγκλήματος κατά της Ανθρωπότητας
που ονομάζουμε γενοκτονία
τότε θα καταλάβεις
πως το να αρνείσαι την ύπαρξή τους
δια της άρνησης
είναι σαν να λες πως δεν βρέχει
αν αυτό δεν το σκέφτεσαι
είναι ανώφελο να κλαις
για τη μοίρα σου ως δικαίου.


Las lagrimas de las victimas
N. Lygeros
Traducción al español de Olga Raptopoulou

La próxima vez
que caminarás bajo lluvia
piensa que estas gotas
son las lagrimas de las victimas
del crimen contra la Humanidad
que llamamos genocidio
así comprenderás
que negar su existencia
a través de la negación
es como decir que no llueve
por si acaso no lo piensas
es inútil llorar
por tu destino como justo.read more "Les larmes des victimes "

Lettre à un ami turc


Lettre à un ami turc
N. Lygeros

Si je t'écris, c'est pour te dire, mon ami, que je sais que tu n'es pas personnellement responsable d'acte de génocide. Tel n'est pas mon propos. Il ne s'agit pas non plus pour moi d’accuser ton peuple, tu me connais que trop bien. Je voulais simplement te dire que je comprends tes difficultés. Cela ne change rien pour autant car ton pays ne veut reconnaître l'existence du génocide. Je sais bien que tu risques toi-même dix ans de prison si tu oses défier ouvertement le système. Cependant je me dois de prendre position, ici, en France, pour toi, pour moi, pour les nôtres et les autres qui ne peuvent vivre que dans la justice et dans la mémoire. Ton pays me menace mais je me moque de leurs tirades, tu le sais bien. C'est une question d'honneur et de dignité humaine. Certains des tiens te diront sans doute que je suis un traître à leurs yeux. Mais toi, tu le sais et je sais que tu le sais, cela me comblera de bonheur car c’est de cette manière que mon acte sera un acte pour les innocents. Cette fois, il ne me suffit pas d'affirmer que je lutte pour les droits de l'Homme, je me dois de lutter pour moi mais aussi pour toi, qui ne peux le faire de cette manière et aussi librement. Personne ne pourra m'influencer pour ne pas voter cette loi. Aussi ne t'inquiète pas pour moi. Je serai digne même sous les menaces. Sache que je penserai à toi au moment du vote et au moment où je lèverai la main je tiendrai aussi la tienne contre ce système qui bafoue les droits de l'homme et qui tente de commettre à son tour un génocide de la mémoire.

Ton ami,
Un citoyen français
Sénateur
Письмо другу турку
Никос Лигерос

Если я пишу тебе, это чтобы сказать тебе, друг мой, что я знаю, ты лично не несешь ответственности за акт геноцида. Не это моя цель. Это не для того, чтобы обвинить твой народ, ты меня знаешь слишком хорошо. Я просто хотел сказать, что я понимаю твои трудности. Это ничего не меняет, если твоя страна не хочет признать существование геноцида. Я знаю, что ты рискуешь десяти годам лишения свободы, если осмелишься открыто бросить вызов системе. Между тем я должен занять определенную позицию здесь, во Франции, для тебя, для меня, для наших, и других, кто может жить только в справедливости и в памяти. Твоя страна угрожает мне, но меня не волнуют их тирады, ты знаешь меня хорошо. Это дело чести и человеческого достоинства. Некоторые из твоих, вероятно, скажут, что я предатель в их глазах. Но ты знаешь, и я знаю, что ты знаешь, я доволен, так как таким образом мой акт будет актом для невинных. На этот раз мне не достаточно, утверждать, что я борюсь за права человека, я должен бороться за себя а также за тебя, так как ты не можешь это сделать также свободно. Никто не может повлиять на меня, чтобы я не проголосовал за этот закон. Так что не беспокойся обо мне. Я буду достойным даже под угрозой. Знай, что я буду думать о тебе во время голосования и когда я подниму руку я буду держать также твою против этой системы, которая нарушает права человека и пытается в свою очередь, совершить геноцид памяти.
Твой друг,
Гражданин Франции
СенаторΕπιστολή σε ένα φίλο Τούρκο
Ν. Λυγερός
Μετάφραση από τα γαλλικά Βίκυ Τσατσαμπά


Εάν σου γράφω, είναι για να σου πω, φίλε μου, ότι ξέρω ότι δεν είσαι προσωπικά υπεύθυνος για την  πράξη της γενοκτονίας. Δεν είναι αυτός ο σκοπός μου. Δεν είναι ούτε για να κατηγορήσω το λαό σου, με γνωρίζεις  πάρα πολύ καλά.  Θέλησα απλά να σου πω ότι κατανοώ  τις δυσκολίες σου. Αυτό δεν αλλάζει τίποτα εφόσον  η χώρα σου δεν θέλει να αναγνωρίσει την ύπαρξη της γενοκτονίας. Ξέρω καλά ότι κινδυνεύεις εσύ ο ίδιος με δέκα έτη φυλάκισης ,  εάν εσύ αμφισβητήσεις ανοιχτά το σύστημα. Ωστόσο πρέπει να πάρω θέση, εδώ, στη Γαλλία, για σένα, για μένα, για τους δικούς μας και για τους  άλλους  που δεν μπορούν να ζήσουν παρά μόνο μέσα στη δικαιοσύνη και μέσα στη μνήμη. Η χώρα σου με  απειλεί αλλά δεν νοιάζομαι για τα εξυβριστικά λόγια τους, με ξέρεις καλά. Είναι  θέμα τιμής και  ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Κάποιοι από τους δικούς σου  θα σου  πουν μάλλον  ότι είμαι προδότης στα μάτια τους. Αλλά εσύ, το ξέρεις  και ξέρω ότι το ξέρεις, αυτό μ'ικανοποιεί, επειδή είναι κατ' αυτό τον τρόπο που η πράξη μου θα είναι μια πράξη για τους αθώους . Αυτή η φορά, δεν μου  αρκεί να δηλώσω ότι αγωνίζομαι για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, πρέπει να αγωνιστώ για μένα,  αλλά και για σένα, ο οποίος δεν μπορείς  να πράξεις  κατ' αυτό τον τρόπο και τόσο ελεύθερα. Κανένας δεν θα μπορέσει να μ' επηρεάσει ώστε να μην ψηφίσω αυτόν τον νόμο. Επομένως, μην ανησυχείς για μένα. Θα είμαι άξιος, ακόμη και υπό απειλή. Να ξέρεις  ότι θα σκέφτομαι εσένα  τη στιγμή της ψηφοφορίας  και τη στιγμή που  θα σηκώσω το χέρι θα κρατήσω επίσης το δικό σου  ενάντια αυτού του συστήματος που παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και που προσπαθεί με τη σειρά του να διαπράξει μια γενοκτονία της μνήμης.
Ο φίλος σου
Ένας γάλλος πολίτης
Γερουσιαστής
Carta a un amigo turco
N. Lygeros
Traducción al español de Olga Raptopoulou


Si te escribo, es para decirte, amigo mío, que conozco que no eres personalmente responsable por la acción de genocidio. Eso no es mi objetivo. No es que acuse tu pueblo, me conoces muy bien. Quería solo decirte que comprendo tus dificultades. Eso no cambia nada dado que tu país no quiere reconocer la existencia del genocidio. Sé muy bien que estas en riesgo de diez años en cárcel, por si acaso dudas abiertamente el sistema. Sin embargo tengo que tomar una posición, aquí, en Francia, para ti, para mi, para los nuestros y para los otros que viven solo en la justicia y en la memoria. Tu país me amenaza pero no me importan sus diatribas, me conoces bien. Se trata de cuestión de honor y dignidad humana. Algunos de los tuyos te van a decir que soy un traidor en sus ojos. Pero tú, lo sabes y lo sé, eso me satisfecha, porque este es el camino que mi acción será un acción para los inocentes. Esta vez, no es suficiente para mi decir que estoy luchando por los Derechos Humanos, tengo que luchar para mi, para ti también que no puedes actuar de esta manera y con tanta libertad. Nadie me puede influir para que no vote esta ley. Entonces, no te preocupes por mi. Voy a ser digno, incluso bajo amenaza. Que sepas que estaré pensar en ti el momento del voto y el momento que levantaré la mano alzaré la tuya también contra este sistema que no respeta los derechos humanos y que trata de cometer a su vez un genocidio de la memoria.

Tu amigo,
Un ciudadano francés,
Senador
Letter to a Turk friend
N. Lygeros

If I write to you, is to tell you, my friend, that I know that you are not personally responsible for the act of genocide. This is not my purpose. It is not either to blame your people; you know me too well. I simply wanted to tell you that I understand your difficulties. This changes nothing, since your country does not want to recognize the existence of the genocide. I know well that you yourself face the risk of a ten-year imprisonment, if you dare to overtly defy the system. Yet, I have to take a position, here, in France for you, for me, for our own and for the others who cannot live anywhere else but within the justice and memory. Your country threatens me, but I do not care for their reprimanding words, you know this very well. It is a matter of honor and human decency. Some of your own will undoubtedly tell you that I am a betrayer to their eyes. But you, you know it and I know that you know it, this is what satisfies me, because it is in this way that my action will be an action in favor of the innocents. This time, it is not enough for me to state that I fight for the Human Rights; I have to struggle for me, but also for you, who cannot do it in this liberated manner. No one can influence me so not to vote this law. So, do not worry about me. I will be worthy even under threat. Know that I will be thinking of you at the moment of voting and at the moment when I rise my hand I will also be holding yours against this system which violates the Human Rights and is in turn trying to commit a genocide of memory.

Your friend
A French citizen
Senatorread more "Lettre à un ami turc "

Saturday, December 29, 2012

Le vote des Justes


H ψήφος των Δικαίων
Ν. Λυγερός
Μετάφραση από τα γαλλικά Σάνη Καπράγκου

Όταν κάποιος σας απειλεί, είναι ήδη ένα σημάδι αδυναμίας εκ μέρους του, διότι προσπαθεί να σας επηρεάσει εμμέσως. Εάν είχε τα μέσα, θα το έκανε αμέσως. Αυτή είναι και η τακτική των χωρών που θεωρούν ότι μπορούν να παίζουν στο πεδίο των μεγάλων, με τρόπους αυτού του τύπου, ελλήψει δυνατότητας να τους εφαρμόσουν. Επιπλέον, οι χώρες αυτές θεωρούν ότι μπορούν να περιφρονούν τα Ανθρώπινα Δικαιώματα δίχως να υφίστανται καμία συνέπεια. Έτσι και η Τουρκία στον ποινικό της κώδικα, άρθρο 301, απαγορεύει κάθε αναφορά στη γενοκτονία των Αρμενίων, με ποινή φυλάκισης 10 ετών. Μη ικανοποιούμενη από την καταπιεστική διακυβέρνηση και την απόρριψη της ιστορίας με ποινικά μέσα, κατηγορεί τη γαλλική πολιτική για το ότι βαδίζει στο πεδίο της ιστορίας. Για όσους δεν γνωρίζουν τους τρόπους της τουρκικής διπλωματίας, τούτο δεν περιέχει όχι μόνον τίποτε συνταρακτικό, αλλά ανακαλύπτουν και τις δικές τους αντανακλαστικές αντιστάσεις κατά του συστήματος. Το γελοίο της υπόθεσης, είναι πως ο μηχανισμός τού τουρκικού καθεστώτος ανήκει στην κατηγορία των συστημάτων των χειρότερων που υπάρχουν και τούτο στην παγκόσμια κλίμακα, ακόμη και για οργανισμούς μη κυβερνητικούς, όπως η Διεθνής Αμνηστία. Όσο για τις άλλες χώρες, κυρίως για όσες ενεπλάκησαν με την Τουρκία, γνωρίζουν πολύ καλά όλες τις πληροφορίες της πορείας κατά τρόπο τουρκικό. Έτσι οι τρόποι δράσης της και ακόμη περισσότερο εμφάνισης, ουδόλως τους εκπλήσσει. Όσο και να υπεκφεύγει η Τουρκία, το πρόβλημα της ποινικοποίησης της άρνησης της γενοκτονίας, αποτελεί πραγματικά ένα πρόβλημα για μια χώρα που προστατεύει τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Ως προς το σχέδιο νόμου, όπως αυτό έχει διατυπωθεί, συνιστά μία μοναδικά γαλλική προβληματική. Και οι Γάλλοι βουλευτές και γερουσιαστές έχουν στην πλήρη δικαιοδοσία τους να κρίνουν για την καταλληλότητά του. Το αν είναι επιδεκτικοί σε επιδράσεις, είναι ένα πρόβλημα ανθρώπινο, εάν έχουν επηρεαστεί από τις απειλές της Τουρκίας τότε πρόκειται για ένα πρόβλημα αξιοπρέπειας. Διότι κανείς δεν τους ανάγκασε να γίνουν βουλευτές ή γερουσιαστές. Εάν έχουν αναλάβει αυτά τα αξιώματα, είναι για να τα ασκούν στην υπηρεσία τής Γαλλίας και όχι κάθε χώρας που αδημονεί να επηρεάζει με τον έναν ή τον άλλον τρόπο την κρίση τους. Συνεπώς, η προβληματική αυτού του νόμου δεν είναι διπλωματικής φύσεως, όπως κάποιοι προσπαθούν να την παρουσιάσουν, για να μιλήσουμε για πολιτικές επιπτώσεις. Πρόκειται απλά και ξάστερα για ένα ζήτημα ανθρώπινης αξιοπρέπειας, όμως όχι για μια οποιαδήποτε γενοκτονία, αλλά για εκείνη των γάλλων βουλευτών και γερουσιαστών. Το σχέδιο νόμου ψηφίστηκε στη Βουλή και η Γερουσία τοποθετείται αυστηρά ως προς αυτό. Το πρόβλημα δεν αφορά ούτε τους Αρμένιους, ούτε τους Τούρκους, μα βεβαίως τους Γάλλους. Δεν αφορά ως δίλημμα ούτε τα θύματα, ούτε τους δήμιους, διότι εμείς γνωρίζουμε ήδη τον ρόλο τους. Δεν πρόκειται για ένα ερώτημα που τίθεται στους Δίκαιους. Οφείλουν επί του παρόντος να λάβουν θέση, στο βαθμό που είναι Δίκαιοι, ως προς ένα έγκλημα κατά της Ανθρωπότητας, ένα έγκλημα που ονομάζεται Γενοκτονία. Εν σχέση με τούτο είναι που οι γερουσιαστές θα είναι ή δεν θα είναι αυτό που στη συνέχεια εμείς θα αποκαλούμε Δίκαιοι.
Le vote des Justes
N. Lygeros

Lorsque quelqu'un vous menace, c'est déjà un signe de faiblesse de sa part car il tente de vous influencer indirectement. S'il en avait les moyens, il le ferait sur-le-champ. C'est aussi la technique des pays qui pensent pouvoir jouer dans le terrain des grands en prenant des manières de ce type, faute de pouvoir les mettre en place. De plus, ces pays pensent être capables de bafouer les droits de l'Homme sans subir aucune répercussion. C'est ainsi que la Turquie dans son code pénal, article 301, interdit toute mention au génocide des Arméniens, sous peine d'emprisonnement de 10 ans. Non contente d'opprimer et d'aliéner l'histoire de manière pénale, elle accuse la politique française de marcher dans le terrain de l'histoire. Pour ceux qui ne connaissent pas les manières de la diplomatie turque, cela n'a non seulement rien de choquant mais ils retrouvent aussi leurs propres réflexes de résistants contre le système. Le ridicule de la situation, c'est que l'appareil du régime turc appartient à la catégorie des systèmes les pires qui soient, et ce, à l'échelle mondiale même pour des organisations non-gouvernementales comme Amnisty International. Quant aux autres pays, surtout s'ils ont eu affaire avec la Turquie, ils connaissent très bien toutes les notes de la marche à la turque. Aussi ses manières d'agir mais encore plus de paraître, ne les surprennent aucunement. La Turquie aura beau tergiverser, le problème de la pénalisation de la négation du génocide représente bien un problème pour un pays qui protège les droits de l'Homme. Quant à la proposition de loi, telle qu'elle est formulée, elle constitue une problématique uniquement française. Aussi les députés et les sénateurs français sont dans leur droit le plus total pour juger de sa pertinence. S'ils sont influençables, c'est un problème humain, s'ils sont influencés par les menaces de la Turquie alors il s'agit d'un problème de dignité. Car personne ne les a obligés à devenir députés ou sénateurs. S'ils ont obtenu ces fonctions, c'est pour les remplir au service de la France et non de chaque pays désireux d'influencer d'une manière ou d'une autre leur jugement. Ainsi la problématique de cette loi n'est pas de nature diplomatique comme certains tentent dans le présenter afin de parler de répercussions politiques. Il s'agit purement et simplement d'une question de dignité humaine mais non pas d'un génocide quelconque, mais de celui des députés et des sénateurs français. La proposition de loi a été votée à l'Assemblée aussi le Sénat se positionne strictement par rapport à cela. Le problème ne concerne ni les Arméniens ni les Turcs mais bien les Français. Il ne concerne en tant que dilemme ni les victimes, ni les bourreaux car nous connaissons déjà leur rôle. Il ne s'agit que d'une question posée aux Justes. Ils doivent à présent se positionner en tant que Justes par rapport à un crime contre l'Humanité, un crime nommé Génocide. C'est par rapport à lui que les sénateurs seront ou pas ce que nous appellerons par la suite des Justes.
read more "Le vote des Justes "

Friday, December 28, 2012

Régime réactionnaire


Régime réactionnaire
N. Lygeros

Il a beau se parer
de tous les artifices,
le régime réactionnaire
demeure autoritaire
lorsqu’il est mis en cause
dans sa politique
qui bafoue la liberté
car c’est dans sa nature
puisqu’il est l’héritier
du génocideur.


Αντιδραστικό καθεστώς
Ν. Λυγερός
Μετάφραση από τα γαλλικά Σάνη Καπράγκου

Ό,τι και αν ενδυθεί
με όλα τα τεχνάσματα,
το αντιδραστικό καθεστώς
παραμένει αυταρχικό
καθώς προκύπτει
από την πολιτική του
που εμπαίζει την ελευθερία
διότι είναι στην φύση του
μιας και είναι ο κληρονόμος
του γενοκτόνου. 


read more "Régime réactionnaire "

Comment débaptiser une rue


Comment débaptiser une rue
N. Lygeros

Comment débaptiser une rue
dans un pays où même le baptême
n’est qu’un signe interdit
car il rappelle au régime
que les chrétiens existent
même s’ils sont cachés.
Quant à effacer Paris
ou le Général de Gaulle
de la signalisation turque
n’est-ce pas un geste de plus
tout à fait caractéristique
de la manière d’aborder
les problèmes diplomatiques ?Πώς να μεταβαπτίσεις μια οδό
Ν. Λυγερός
Μετάφραση από τα γαλλικά Σάνη Καπράγκου

Πώς να μεταβαπτίσεις μια οδό
σε μια χώρα όπου και το βάπτισμα ακόμη
δεν είναι παρά μόνον ένα απαγορευμένο σημείο
διότι ανακαλεί στο καθεστώς
πως οι χριστιανοί υπάρχουν
ακόμη και αν είναι κρυμμένοι.
Όπως το να διαγράφεις το Παρίσι
ή τον Στρατηγό de Gaulle
με την τουρκική σήμανση
δεν είναι μια χειρονομία επιπλέον
απόλυτα χαρακτηριστική
του τρόπου να προσεγγίζει κανείς
τα διπλωματικά προβλήματα;

read more "Comment débaptiser une rue "

Wednesday, December 26, 2012

Si les victimes pouvaient voter


Si les victimes pouvaient voter
N. Lygeros

Si les victimes pouvaient voter
pour lutter contre la négation
et les insultes des fanatiques
alors nous n'aurions que faire
d'une assemblée de justes.
Seulement elles sont mortes
sans pouvoir se défendre
sans se pourvoir en cassation
d'un jugement ignoble
nommé génocide
aussi leur mémoire ne vivra
qu'à travers ton geste
un simple geste
une main levée !Εάν τα θύματα μπορούσαν να ψηφίσουν
Ν. Λυγερός
Μετάφραση από τα γαλλικά Σάνη Καπράγκου

Εάν τα θύματα μπορούσαν να ψηφίσουν
για να πολεμήσουν κατά της άρνησης
και τις ύβρεις των φανατικών
τότε δεν θα χρειαζόταν
μια συνέλευση δικαίων
Μόνον που εκείνοι είναι νεκροί
δίχως να έχουν δυνατότητα να υπερασπιστούν τον εαυτό τους
δίχως να έχουν δυνατότητα σε αναίρεση
μιας επαίσχυντης ετυμηγορίας
που ονομάζεται γενοκτονία
έτσι η μνήμη τους δεν θα ζει
παρά μόνον μέσα στην χειρονομία σου
μια απλή χειρονομία
ένα χέρι σε ανάταση!Si las victimas pudieran votar
N. Lygeros
Traducción al español de Olga Raptopoulou

Si las victimas pudieran votar
para luchar contra la negación
y los insultos de los fanáticos
no haría falta
de una asamblea de justos.
Pero ellos son muertos
sin tener la capacidad de defenderse
sin tener la capacidad de casación
de un veredicto innoble
que se llama genocidio
por eso su memoria vivirá
a través de tu gesto
un simple gesto
una mano alzada!

read more "Si les victimes pouvaient voter "

Le poids du vote


Le poids du vote
N. Lygeros

Pense combien est important
le poids du vote au Sénat
avant de te prononcer
avec légèreté
en pensant qu'il ne s'agit
que d'une loi de plus
dans un code sans intérêt
sinon tu ne comprendras
que bien plus tard
ton erreur non pas politique
mais simplement humaine.
Η βαρύτητα της ψήφου
Ν. Λυγερός
Μετάφραση από τα γαλλικά Σάνη Καπράγκου


Σκέψου πόσο είναι σημαντική
είναι η βαρύτητα της ψήφου στη Γερουσία
προτού ν’ αποφανθείς
με ελαφρότητα
σκεπτόμενος πως δεν πρόκειται
παρά για έναν ακόμη νόμο
μέσα σε έναν κώδικα δίχως σημασία
ειδάλλως δεν θα αντιληφθείς
παρά μόνον πολύ αργότερα
το λάθος σου όχι το πολιτικό
μα ανθρώπινο μοναχά.El peso del voto
N. Lygeros
Traducción al español de Olga Raptopoulou

Piensa en lo importante
del peso del voto en el Senado
antes de pronunciar
ligeramente
pensando que
esto es una ley más
en un código sin interés
de otro modo no te comprenderás
hasta mucho más tarde
tu error, no el político
sino simplemente el humano.read more "Le poids du vote "

Tuesday, December 25, 2012

Toujours le même amour


Toujours le même amour
N. Lygeros

À chaque décision importante
c'est toujours le même amour
qui guide ta main vers les victimes
qui n'ont pas eu le droit de vivre
comme si elles étaient nées victimes
en raison d'un système
qui se croit tout permis
devant l'oubli et l'indifférence
sans songer un instant
à la résistance des justes
la seule capable de le mettre à mal
grâce à cet amour inébranlable.


Η ίδια αγάπη πάντα
Ν. Λυγερός
Μετάφραση από τα γαλλικά Σάνη Καπράγκου

Σε κάθε σημαντική απόφαση
βρίσκεται πάντα η ίδια αγάπη
που οδηγεί το χέρι σου προς τα θύματα
που δεν είχαν το δικαίωμα να ζήσουν
ως εάν ήτανε γεννημένοι θύματα
εξ αιτίας ενός συστήματος
που πιστεύει ότι επιτρέπονται τα πάντα
μπροστά στη λήθη και στην αδιαφορία
δίχως για μια στιγμή να συλλογιέται
την αντίσταση των δικαίων
την μόνη ικανή να το τσακίσει
χάρις στην αγάπη τούτη την ακλόνητη.

read more "Toujours le même amour "

Une seule main


Une seule main
N. Lygeros

Ne baisse pas les bras,
ne les lève pas non plus,
ne ferme pas ton poing
tout cela est inutile
à toi le juste
les victimes ne demandent
qu'un seul geste
et pour celui-ci
une seule main est nécessaire
car il te suffit de voter
pour eux qui n'ont plus rien
pas même une main
pour vivre dans la mémoire.Ένα χέρι μόνο
Ν. Λυγερός
Μετάφραση από τα γαλλικά Σάνη Καπράγκου

Μην χαμηλώνεις τα χέρα
μήτε να τα υψώνεις,
μην κλείνεις τη γροθιά σου
όλα τούτα είν’ ανώφελα
για σένα τον δίκαιο
τα θύματα δεν απαιτούν
παρά μόνον μία χειρονομία
και για τούτο
ένα μόνο χέρι είν’ αναγκαίο
διότι αρκεί να ψηφίσεις
για κείνους που τίποτε πια δεν έχουν
ούτε καν ένα χέρι
για να ζήσουν μέσα στη μνήμη.One hand only
N. Lygeros
Translated from the Greek by Angeliki Papadopoulou


Don't low your hands
nor raise them
don't close your fist
all these are unnecessary
for you the righteous
victims don't require
but only one gesture
and for this
only one hand is necessary
for them who don' t have anything
not even a hand
to live inside memory.

read more "Une seule main "

Monday, December 24, 2012

Les moins de cent ans


Les moins de cent ans
N. Lygeros

La voix du génocide
nous parle d'un temps
que les moins de cent ans
ne peuvent pas connaître,
aussi ne sois pas surpris
de cette indifférence
devant notre mémoire
mais si tu doutes de toi
écoute à nouveau
les chansons de Charles
pour te convaincre
que malgré la barbarie
nous serons toujours là
pour condamner le crime
qui n'avait de nom avant.Οι κάτω από εκατό ετών
Ν. Λυγερός
Μετάφραση από τα γαλλικά Σάνη Καπράγκου
Η φωνή της γενοκτονίας
μας μιλά για μια εποχή
την οποία οι κάτω από εκατό ετών
δεν μπορούν να γνωρίζουν,
και να μην εκπλαγείς
από την αδιαφορία τούτη
έναντι της μνήμης μας
εάν, ωστόσο, αμφιβάλεις για σένα
άκου ξανά
τα τραγούδια του Charles
για να πεισθείς
πως εις πείσμα της βαρβαρότητας
θα είμαστε πάντα εδώ
για να καταδικάζουμε το έγκλημα
που πριν δεν είχε όνομα.Los de menos de cien años
N. Lygeros
Traducción al español de Eduardo Lucena González y Olga Raptopoulou

La voz del genocidio
nos habla de una época
que los de menos de cien años
no pueden conocer,
y no te sorprendas
ante esta indiferencia
contra nuestra memoria,
pero si dudas de ti mismo
escucha de nuevo
las canciones de Charles
para convencerte
de que a pesar de la barbarie
estaremos siempre aquí
para condenar el crimen
que antes no tenía nombre.

read more "Les moins de cent ans "

Les ventres creux


Les ventres creux
N. Lygeros

Avant de prendre ta décision
as-tu vu les ventres creux
ceux des survivants
que même la mort a oubliés
dans leur détresse humaine
sinon comment oses-tu
affirmer que tu sais
et peux juger sans erreur
sur qui doit se prononcer
et si le vote a un sens ?
Ils sont là les ventres creux
infaillibles à leur mission
de témoins de l'histoire.
Regarde-les, ils t'attendent.
Οι άδειες κοιλιές
Ν. Λυγερός
Μετάφραση από τα γαλλικά Σάνη Καπράγκου

Προτού να πάρεις την απόφασή σου
είδες τις άδειες κοιλιές
εκείνες των επιζώντων
που ακόμη κι ο θάνατος έχει ξεχάσει
μέσα στην ανθρώπινη απόγνωσή/ εξαθλίωσή τους
ειδάλλως πώς τολμάς
να δηλώνεις πως ξέρεις
και μπορείς να κρίνεις χωρίς λάθος
για το ποιος πρέπει ν’ αποφανθεί
και αν η ψήφος έχει ένα νόημα;
Είν’ εδώ οι άδειες κοιλιές
αλάνθαστες στην αποστολή τους
μαρτύρων της ιστορίας.
Κοίταξέ τες, σε αναμένουν.


read more "Les ventres creux "

Sunday, December 23, 2012

Le devoir des législateurs


Le devoir des législateurs
N. Lygeros

Les législateurs n'écrivent pas l'histoire
mais ils se doivent de la protéger
des tentatives d'aliénation
de destruction et de meurtre.
Il ne s'agit pas de rédiger
mais de répondre à la question
Est-ce que tout est permis ?
Or l'humanité a déjà répondu
par la négative pour ne pas perdre la raison.
Il ne s'agit pas d'innover
mais de compléter.
Aussi cessons les tergiversations
et osons agir pour secourir
les victimes qui n'osent survivre
de peur d'être accusées
de stigmatiser les bourreaux.


To καθήκον των νομοθετών
Ν. Λυγερός
Μετάφραση από τα γαλλικά Σάνη Καπράγκου

Οι νομοθέτες δεν γράφουνε την ιστορία
μα οφείλουν να την προστατεύουν
από τις προσπάθειες αποξένωσης
αφανισμού και θανάτωσης.
Δεν πρόκειται να συντάξουν
μα ν’ απαντήσουν στο ερώτημα
Είναι όλα επιτρεπτά;
Τώρα λοιπόν, η ανθρωπότητα έχει ήδη απαντήσει
με την άρνηση να μην χάσει το δίκιο.
Δεν πρόκειται να καινοτομήσουν
μα να συμπληρώσουν.
Κι ας τελειώνουμε με τις αμφιταλαντεύσεις
και να τολμήσουμε να δράσουμε για να βοηθήσουμε
τα θύματα που δεν τολμούνε να επιζήσουν
από φόβο να κατηγορηθούν
ότι στιγματίζουν τους δημίους.


El encargo de los legisladores
N. Lygeros
Traducción al español de Olga Raptopoulou

Los legisladores no escriben la historia
pero deben protegerla
de los intentos de enajenación,
exterminación y matanza.
No se trata de constituir
sino de responder a la pregunta
¿Todo es permitido?.
Ahora, la Humanidad ya ha respondido
por la negación de no perder lo justo.
No se trata de innovar
sino de completar.
Que dejemos de postergación
y que nos atrevamos actuar para ayudar
las victimas que no se atreven a sobrevivir
por temor a ser castigados
por estigmatizar los verdugos.

read more "Le devoir des législateurs "

Les stigmates de la loi


Les stigmates de la loi
N. Lygeros

Les stigmates de la loi
ne concernent pas les peuples
ou les vices de forme
mais bien les génocides
aussi si nous sommes nous-mêmes
incapables d'y remédier
il ne faut jeter l'opprobre sur les autres
notre rôle est celui d'applique le droit
notre devoir est celui de demeurer humain
malgré la barbarie de l'oubli.


Tα στίγματα του νόμου
Ν. Λυγερός
Μετάφραση από τα γαλλικά Σάνη Καπράγκου


Τα στίγματα του νόμου
δεν αφορούν στους λαούς
ή στις παρατυπίες
αλλά στις γενοκτονίες
και αν εμείς είμαστε οι ίδιοι
ανίκανοι να τα διορθώσουμε
δεν πρέπει να λοιδορούμε τους άλλους
ο ρόλος μας είν’ εκείνος της εφαρμογής του δικαίου
το καθήκον μας είναι να παραμένουμε ανθρώπινοι
εις πείσμα της βαρβαρότητας της λήθης.Los estigmas de la ley
N. Lygeros
Traducción al español de Olga Raptopoulou

Los estigmas de la ley
no conciernen a los pueblos
o a los defectos
sino a los genocidios
y por si acaso somos nuestros mismos
incapaces de corregirlos
no tenemos que burlar a los otros
nuestro papel es aplicar la ley
nuestro encargo es permanecer humanos
a pesar de la barbaridad del olvido.

read more "Les stigmates de la loi"

Chaque voix compte


Chaque voix compte
N. Lygeros

Aujourd’hui,
chaque voix compte
aussi ose lever la main
pour participer à ton tour
au combat des droits de l’homme
en mémoire des victimes d’antan
ce sera ta manière de lutter
contre le génocide de la mémoire
contre l’indifférence
contre la barbarie
grâce à ta voix
le silence
parlera.


Κάθε ψήφος μετράει
Ν. Λυγερός
Μετάφραση από τα γαλλικά Βίκυ Τσατσαμπά

Σήμερα
κάθε ψήφος μετράει
έτσι τόλμησε να υψώσεις το χέρι
για να συμμετάσχεις με τη σειρά σου
στον αγώνα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
εις μνήμη των θυμάτων του παρελθόντος
αυτός θα είναι ο δικός σου τρόπος να αγωνιστείς
ενάντια στη γενοκτονία της μνήμης
ενάντια στην αδιαφορία
ενάντια στη βαρβαρότητα
χάρη στην ψήφο σου
η σιωπή
θα μιλήσει.

Cada voto cuenta
N. Lygeros
Traducción al español de Olga Raptopoulou

Hoy
cada voto cuenta
por eso atrévete alzar la mano
para participar en su torno
el la lucha de los derechos humanos
en memoria de las victimas del pasado
esta será tu manera de luchar
contra el genocidio de memoria
contra la indiferencia
contra la barbaridad
gracias a tu voto
el silencio
hablará.

read more "Chaque voix compte "

Saturday, December 22, 2012

Le premier décompteLe premier décompte
N. Lygeros

Nous attendions dans le silence
le premier décompte du vote
de la motion de censure
si déterminante pour la suite
chaque couleur du drapeau
devait jouer son rôle
le bleu pour, le blanc contre
et le rouge pour le blanc.Η πρώτη καταμέτρηση
Ν. Λυγερός
Μετάφραση από τα γαλλικά Βίκυ Τσατσαμπά

Περιμέναμε στη σιωπή
την πρώτη καταμέτρηση των ψήφων
στην πρόταση μομφής
τόσο καθοριστικής για τη συνέχεια
κάθε χρώμα της σημαίας
θα πρέπει να διαδραματίσει το ρόλο του
το μπλε υπέρ, το λευκό κατά
και το κόκκινο για το λευκό.

read more "Le premier décompte"

Les lois de la République


Les lois de la République
N. Lygeros

Les lois de la République
ne sont pas arbitraires
et si elles sont justes
c'est en raison de leur esprit
qui correspond à la déclaration
des droits de l'homme
car le civisme ne dépend pas
de la société mais de l'humain
et il est cohérent avec sa dignité
sinon il n'aurait de sens
et ne serait qu'une abjection de plus
d'un système totalitaire
qui écrase les hommes
et bafoue leurs droits.


Οι νόμοι της Δημοκρατίας
N. Lygeros

Οι νόμοι της Δημοκρατίας
δεν είν’ αυθαίρετοι
κι αν είναι δίκαιοι
είναι για το πνεύμα τους
που ανταποκρίνεται στη διακήρυξη
των δικαιωμάτων του ανθρώπου
διότι η αγωγή του πολίτη δεν εξαρτάται
από την κοινωνία μ’ από το ανθρωπινό
κι είναι συναφής με την αξιοπρέπεια
ειδεμή δεν θα ’χε νόημα
και δεν θα ήταν παρά μόνον ένας επί πλέον εξευτελισμός
ενός ολοκληρωτικού συστήματος
που συνθλίβει τους ανθρώπους
και παραβιάζει τα δικαιώματά τους.


Las leyes de Democracia
N. Lygeros
Traducción al español de Olga Raptopoulou

Las leyes de Democracia
no son arbitrarias
si son justas
es para su espíritu
que corresponde a la declaración
de los derechos del hombre
porque la educación de ciudadano no depende
de la sociedad sino del humano
y es relacionado con la dignidad
de otro modo no tendría sentido
y seria una humillación más
de un régimen totalitario
que aplasta a los hombres
y transgrede sus derechos.


read more "Les lois de la République"